Положение об ЭС

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Ы. АЛТЫНСАРИН АТЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БІЛІМ АКАДЕМИЯСЫ

 

САРАПТАМАЛЫҚ КЕҢЕС ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ


ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕНұр-Сұлтан

2019


 


«БЕКІТЕМІН»

Орта білім беру саласының

РОӘК төрайымы

Каринова Ш.Т.

________________________

                                                                                              «____» _____________2019


Сараптамалық кеңес туралы ереже


1. Жалпы ережелер

1.1. Ереже:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына;

2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес әзірленді.

1.2. Сараптамалық кеңес (бұдан әрі – СК) – инновациялық педагогикалық тәжірибеге сараптама жүргізу үшін орта білім беру саласындағы Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің (бұдан әрі – РОӘК) жанынан құрылады.

1.3. Инновациялық педагогикалық тәжірибе сараптамасы – бұл педагогикалық кадрлардың практикалық жұмысының нәтижелерін кешенді бағалау.

1.4. СК мүшелері бағыттар бойынша педагогикалық кадрлардың практикалық жұмыс тәжірибесінің тәуелсіз сараптамасын жүзеге асырады.

1.5. СК отырысы тоқсанда кемінде 1 рет өткізіледі, шешім хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға Сараптамалық кеңестің төрайымы мен жауапты хатшысы қол қояды. Сараптамалық қорытындыға Сараптамалық кеңес мүшелері мен сарапшы қол қояды. СК шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен (70%-дан астам) қабылданады. СК шешімі отырыста оның толық құрамының кемінде 60% болған жағдайда жарамды деп есептеледі.

2. СК мақсаты мен міндеттері

2.1. Қазақстандық мұғалімдердің инновациялық педагогикалық тәжірибесінің материалдарын сараптау.

2.2. СК міндеттері:

2.2.1. Мұғалімдердің инновациялық педагогикалық тәжірибесінің материалдары бойынша сараптамалық қорытынды дайындау.

2.2.2. Педагогикалық бастаманың жаңашылдық дәрежесін Қазақстан Республикасында білім беруде практикалық маңызы мен орындылығын анықтау тұрғысынан зерделеу.

2.2.3. Инновациялық қызметтің аралық және соңғы нәтижелерінің сараптамасы.

3. Сараптамалық кеңестің негізгі принциптері, жұмыс әдістері және қызмет нысандары

3.1. Принциптері:

3.1.1 .Объективтілік;

3.1.2. Жариялылық, ашықтық;

3.1.3. Алқалық;

3.1.4. Ұтқырлық және орындаушылық.

3.2. Әдістері:

3.2.1. Сараптау;

3.2.2. Талдау;

3.2.3. Әңгімелесу, сұхбаттасу;

3.2.4. Жіктеу;

3.2.5. Салыстыру;

3.2.6. Жалпылау;

3.2.7. Үйлесімдеу;

3.2.8. Жүйелеу;

3.2.9. Пікір білдіру.

3.3. Сараптама нысандары

3.3.1. Қазақстандық мұғалімдердің инновациялық педагогикалық тәжірибесінің материалдары;

3.3.2. Озық педагогикалық тәжірибені жалпылау материалдары.

4. СК құрамы

4.1. СК 31 адамнан тұратын РОӘК мүшелерінің қатарынан, сондай-ақ ғалым-педагогтарды, практик-мұғалімдерді, өзінің білім саласында беделді мамандарды тарта отырып құрылады.

4.2. СК жұмысына басшылық жасайды – РОӘК төрайымы.

Кеңестің құрамына төрайым, төрайымның орынбасары, жауапты хатшы, кеңес мүшелері кіреді.

4.3. Сараптамалық кеңестің құрамы РОӘК шешімімен бекітіледі. РОӘК мүшелері Кеңес мүшесінің төрайымын, төрайымның орынбасарын және СК хатшысын сайлайды. СК құру туралы ақпарат Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы интернет-ресурсында РОӘК шешімі шыққан күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орналастырылады.

5. Сараптамалық кеңес мүшелерінің міндеттері

5.1. Төрайым мен төрайымның орынбасары сараптамалық кеңестің қызметіне жалпы басшылықты және үйлестіруді жүзеге асырады, сараптама рәсімін және сараптамалық кеңестің жалпы жұмыс тәртібін жетілдіру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. Сараптау кеңесін РОӘК төрайымы немесе төрайымның орынбасары басқарады. Сараптамалық кеңестің құрамына төрайымның орынбасары, жауапты хатшы, кеңес мүшелері кіреді.Төрайым, төрайым орынбасары бір мезгілде болмаған жағдайда СК-ң отырысы өткізілмейді.

5.2. Сараптамалық кеңес мүшелері мұғалімдердің инновациялық педагогикалық тәжірибесінің материалдарымен танысады және материалдардың сәйкестік дәрежесі туралы сараптамалық қорытынды дайындайды. Сараптамалық кеңес мүшелері сараптамалық кеңестің жұмыс отырысында педагог материалдарымен танысады. Рецензиялардың объективтілігін бағалайды, келіп түскен материалдар бойынша сұрақтар тізімін қалыптастырады және СК хатшысына береді.

5.3. Сараптамалық кеңестің жауапты хатшысы сараптамалық кеңеске келіп түскен өтінімдер мен материалдарды тіркейді, олардың талаптарға сәйкестігін ресімдеуді тексереді, оларды сарапшыларға береді, олардан Рецензиялар қабылдайды, олардың негізінде сараптамалық кеңес қорытындыларының жобаларын дайындайды, сараптамалық кеңес отырысының күн тәртібін қалыптастырады, отырыстардың хаттамаларын жүргізеді, сараптамалық кеңес отырыстарының қорытындылары мен хаттамаларынан үзінді көшірмелер дайындайды.

5.4. Сараптамалық кеңес мүшелерінің құқықтары мен міндеттері:

5.4.1. Сараптамалық кеңес мүшелері мен сарапшылар сараптамаға түскен материалдар ақпаратының құпиялылығын сақтау үшін дербес жауапты болады. Олар:

- авторлар және материалдардың мазмұны туралы мәліметтер; 

- сараптамадан өтудің барлық кезеңдері туралы мәліметтер;

5.4.2. Сарапшылар жұмыс барысында туындаған «мүдделер қақтығысы» жағдайлары туралы сараптамалық кеңестің жауапты хатшысына уақтылы хабарлауға міндетті.

5.4.3 СК мүшелері СК-дан бас тартуға құқылы.

Сараптамалық кеңестің өкілеттік мерзімі мен құрамы РОӘК шешімімен жылына 1 рет бекітіледі. Сараптамалық кеңестің құрамы мен өкілеттік мерзіміне, оның ішінде кезектен тыс өзгерістер мен толықтыруларды сараптамалық кеңестің төрайымы енгізеді. Сараптамалық кеңестің құрамын жаңа мерзімге бекіту кезінде ауыстыру қарастырылады.

СК мүшелері: 

1) объективті, толық және дұрыс мәліметтерді ұсынады;

2) келіп түскен материалды қарауға қатысты деректерді жасыруға жол берілмейді;

3) ғылыми этиканы бұзу фактілеріне ден қояды;

4) шешім қабылдау кезінде қоғамдық пікірдің, тараптардың бірінің немесе үшінші тұлғалардың ықпалынан еркіндік;

5) мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

6) қызмет процесінде СК басқа мүшелерінің, педагогтердің ар-намысы мен абыройына нұқсан келтіретін дөрекі, қорлайтын сөздерді, айыптауларды қолданбайды. Осы тармақта көрсетілген талаптарды сақтамау фактілері анықталған жағдайда, СК мүшесі құрамнан шығарылады.

5.5. Сараптамалық кеңес мүшесін мерзімінен бұрын шығару туралы мәселені Сараптамалық кеңес мүшесі жұмыс рәсімдерін жүйелі түрде бұзған, өз функцияларын орындамаған, біліксіз көрінген, «мүдделер қақтығысы» жағдайында объективтілік болмаған кезде Сараптамалық кеңестің төрайымы қоя алады (сарапшы материалдарды сараптамаға ұсынған білім беру ұйымы басшысының ғылыми жетекшісі не тең авторы болып табылады).

6. Сараптамалық кеңестің жұмыс тәртібі

6.1. Материалдар. Сараптамалық кеңестің отырысына дейін бір ай бұрын білім басқармаларының бірінші басшыларының өтініші бойынша қағаз жүзінде және электрондық нұсқада 3 данада қабылданады. Барлық парақтар нөмірленуі тиіс. Ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін материалдар тіркелмейді және қайтарылуы тиіс.

Материалдар төмендегідей сараптамаға қабылданады:

- білім басқармаларының ұсынымдары;

- облыстық оқу-әдістемелік кеңестердің ұсынымдары; 

- мектеп мұғалімдерінің, ЖОО ғалымдарының, білім басқармаларының мамандарының (әдіскерлерінің) оң пікірлері.

Инновациялық педагогикалық тәжірибені жалпылау бойынша жадынама қоса беріледі (3-қосымша).

Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА плагиатқа компьютерлік тексеру бағдарламасының болуын қамтамасыз етеді.

СК теріс шешіміне апелляцияны педагог шешім шыққан күннен бастап 1 (бір) ай ішінде еркін түрде береді. Аппеляция берген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде апелляциялық комиссия (бұдан әрі - комиссия) құрылады. Комиссия құрамына тиісті мамандық бойынша ғылыми дәрежесі бар 3 (үш) маман енгізіледі. Рецензенттер, тең авторлар, жұмыс ұсынылған өңір басқармаларының қызметкерлері комиссия мүшелері бола алмайды.

6.2.Сараптамалық кеңестің жұмыс тәртібі:

6.2.1. Бірінші кезең – тіркелген күннен бастап 2 апта ішінде бағыттар бойынша педагогикалық кадрлардың практикалық жұмысының материалдарына сараптама жүргізіледі. Бірінші кезеңнің қорытындысы сараптамалық қорытынды болып табылады.

Екінші кезең – қорытынды шығару бойынша СК жұмыс отырысы. Екінші кезеңнің қорытындысы хаттамамен ресімделген отырыстың шешімі болып табылады.

Оң/теріс шешім шығару бойынша СК хатшысы педагогтың аттестаттау ісін СК шешімінен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА мұрағатына жібереді. Педагогтың аттестаттау ісінде келесі құжаттар қоса беріледі:

1) педагогтың өтініші (тиісті түрде);

2) портфолио қатты мұқабада және электрондық тасымалдағышта (CD-дискіде);

3) жарияланған мәселе бойынша жарияланымдардың тізімі мен көшірмелері;

4) өтінім берушінің материалды алуда авторға және пайдалануда дереккөздерге сілтеме жасамай қолдануда диссертацияны тексеру жөніндегі Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығының анықтамасы;

6) рецензиялар (2 рецензия – 1 – бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі бар педагогтан (п.ғ.к., п.ғ.д.), PhD, басқа аймақтың жоғары/бірінші санатты педагогтан немесе педагогтан);

7) облыстық сараптамалық кеңес отырысының төрағасы мен хатшысы қол қойған және мөрмен расталған хаттамасы;

9) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы дипломдардың, оларға қосымшалардың көшірмелері (транскрипт көшірмелері);

10) кадр қызметінің жұмыс орны бойынша расталған жеке парағы.САРАПТАМАЛЫҚ КЕҢЕС ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕГЕ ҚОСЫМША


1-қосымшаОрта білім беру саласындағы РОӘК төрайымы

____________________________________________

Мұғалімнің ТАӘ_____________________________

____________________________________________

мекенжай___________________________________

байланыс телефоны/электрондық пошта

____________________________________________


ӨТІНІШ


РОӘК-тің сараптамалық кеңесінің отырысында _______________________________________ _____________________________________________________________ мәселесі (тақырыбы) 

бойынша педагогикалық жұмыс тәжірибемді қарастыруыңызды сұраймын.       

            Тиісті құжаттар қоса беріледі. Беттердің жалпы саны _____.


Мерзім   «___»    ________ 20___ж.                                 Қолы _____________________________2-қосымша


р/с

Тіркеу мерзімі

Материал атауы

Материалды ұсынушының ТАӘ

Материалды тапсырушы қолы мен мерзімі

Материалды қабылдаған хатшының ТАӘ


Хатшы қолы және материалдарды қабылдаған мерзімі

Хатшы қолы және рецензияланған материалдарды қайтару мерзімі

Ескерту

(СК шешімі)3-қосымша


РЕЦЕНЗИЯНЫ ЖАЗУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


Рецензия (қарастыру, пікір беру) – бұл жаңа көркем немесе ғылыми туындыны, тәжірибелік-эксперименттік жұмысты, ғылыми жобаларды, оқу, ғылыми-әдістемелік әзірлемелерді, білім беру ұйымдарының материалдарын және т.б. сараптау, сыни талдау, бағалау,одан әрі оларды бекіту, қорғау, жариялау, апробациялау, қорыту және т.б. алдында жұмыстар.

Рецензияда толық және нақты түрде келесілер нақты көрсетілуі тиіс:

1. Жұмыстың өзектілігі (тұжырымдамалар, бағдарламалар, зерттеу немесе тәжірибелік-эксперименттік жұмыс тақырыптары және т.б.) оның жалпы ғылыми және жалпы мемлекеттік басымдықтармен байланысы.

Оның қажеттілігі, өзектілігі, күн қажеттіліктеріне сәйкестігі.

2. Жұмыстың ғылыми-әдістемелік деңгейі:

а) модификациялық: жаңғырту, жоғалған, бірақ белгілі тәсілдемені, әдістемені, технологияны, әзірлемені, жүйені және т. б. қалпына келтіру;

б) комбинаторлық: жаңа сапаға әкелетін түрлі үйлесімдегі белгілі элементтердің интеграциясы;

в) радикалды: жаңа, жаңашыл, бұрын белгісіз нәрсені ойлап табу. 

3. Жұмыстың жаңашылдық деңгейі:

3.1. Білім беру жүйесінде аналогтардың болуы немесе болмауы:

а) қала-ауданда;

б) облыста;

в) республикада;

г) шетелде

3.2. Оның тудыратын өзгерістер масштабы (жеке – локальді, дара, бір-бірімен байланыспаған; модульду – бір-бірімен байланысты жекелердің кешені; жүйелі – тұтастай мектепті қамтитын).

4. Жұмыстың ғылымилылығы – оның жаңа білім беру парадигмасының философиясына, әдістемесіне, психологиясына және педагогикалық ғылым мен тәжірибенің соңғы жетістіктеріне сәйкестігі.

Келесілерге бағытталғандық:

а) оқушылардың білімін, білігін, дағдысын қалыптастырып қоймай, оқушылар тұлғасын дамыту және тәрбиелеу;

б) балалардың психофизиологиялық және әлеуметтік денсаулығын сақтау;

в) білім беру процесінің экономикалық, экологиялық, этнопедагогикалық, психологиялық бағыттылығын қамтамасыз ету;

г) білім беру мазмұнының гуманистік, интеграциялық және инновациялық тәсілдерге және т.б. сәйкестігін қамтамасыз ету;

д) ғылыми талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету (мәселенің, ғылыми гипотезаның, мәселені гипотезалық шешудің, ғылыми негізделген зерттеу жүргізудің, зерттеу нәтижелерін зерттеуге дейін алынған деректермен салыстырудың болуы). 

5. Ішкі бірлікті бағалау және жұмыстың әдіснамалық негізінің сипаттамасы: нәтижелердің әдіснамалық негіздермен қисындылығы, өзара байланысы, олардың қайшылықсыздығы.

6. Жұмыстың әрбір нәтижесінің, ғылыми жағдайының, түйіндері мен қорытындыларының негізділігі мен дәйектілігінің деңгейі.

7. Жұмыстың практикалық маңыздылығы – ұсынылған жұмыс істің нақты жағдайын жақсы жаққа өзгертуге қаншалықты мүмкіндік береді. Практикаға енгізу үшін не ұсынылады.

8. Жұмыстың аралық және қорытынды нәтижелерін ұсыну (апробациялау) формалары мен тәсілдері (мақалалар, баяндамалар, шығармашылық есептер, оқу-әдістемелік қамтамасыз етумен ашық сабақтар, әдістемелік құралдар, ұсынымдар, диаграммалар, кестелер, талдаулар және т.б.).

9. Ресімдеу талаптарына сәйкестігі. Жұмыстың мазмұны бойынша кемшіліктер мен ескертулер.

10. Жұмысты пайдалану бойынша қорытындылар мен ұсыныстар (апробациялау, жалпылау, тарату, жариялау, бекіту, аттестаттау, кемшіліктерді жою, пысықтау, бекіту және т. б.).Рецензент:

Ұйымның атауы, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы көрсетілген лауазымы ______________________ ТАӘ

қолы, күні

__________________________________________________________________________

(оқу бағдарламасына, концепцияға, ТСЖ бағдарламасына, даму бағдарламасына және т.б.)


ПІКІР


Білім беру ұйымы:__________________________________________________________

Автор____________________________________________________________________

Тақырыбы_________________________________________________________________


1. Жұмыстың өзектілігі (тұжырымдамалар, бағдарламалар, зерттеунемесетәжірибелік-эксперименттікжұмыстақырыптарыжәнет.б.) ______________________

__________________________________________________________________________ 

2. Жұмыстыңғылыми-әдістемелікдеңгейі:_____________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Жұмыстыңжаңашылдықдәрежесі, білімберужүйесінде (қала /аудан, аймақ, республика, шетелде) үйлесімділіктіңболуынемесеболмауы)):___________________

__________________________________________________________________________

4. Жұмыстыңғылымилығы:__________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Ішкібірліктібағалаужәнежұмыстыңәдіснамалықнегізініңсипаттамасы (логикалық, нәтижелердіңәдіснамалықнегіздерменөзарабайланысы, қарама-қайшыеместігі).__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Әрбірнәтиженің, ғылымижағдайдың, жұмыстыңтұжырымдары мен қорытындыларыныңнегізділігі мен дәйектілігініңдәрежесі.______________________

__________________________________________________________________________

7. Жұмыстыңпрактикалықмаңыздылығы______________________________________

__________________________________________________________________________

8. Жұмыстыңаралықжәнеқорытындынәтижелерінұсынуформалары мен тәсілдері:_

__________________________________________________________________________

9. Ресімдеуталаптарынасәйкестігі. Жұмыстыңмазмұныбойыншакемшіліктер мен ескертулер:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Жұмыстыпайдаланубойыншақорытындылар мен ұсыныстар:_________________

__________________________________________________________________________


Рецензент:

Ұйымныңатауы, 

ғылымидәрежесі, 

ғылымиатағыкөрсетілгенлауазымы _____________________________ ТАӘ

қолы, күні

4-қосымша


Инновациялық педагогикалық тәжірибенің ақпараттық картасы 

(ұсынушы тараппен толтырылады (әдістемелік бірлестіктің, аудандық/қалалық әдістемелік кабинеттің басшысы, әкімшілік / конкурстың қазылар алқасы)


І. Жалпымәліметтер


Тәжірибеавторының ТАӘ

Тәжірибе авторының жұмыс істейтін оқу орны, индексі бар мекенжайы

Оқытылатын пәні немесе орындалатын функционалы көрсетілген лауазымы

Лауазымдағыжұмысөтілі


II. Тәжірибенің маңызды сипаттамалары


1. Инновациялық педагогикалық тәжірибе (ИПТ) тақырыбы


2. Өзгерістер дереккөзі (қарама-қайшылықтар, оқытудың жаңа құралдары, білім беру қызметінің жаңа шарттары т.б.)


3. Өзгерістер идеясы (ИПТ мәні неде: білім беру, коммуникациялық-ақпараттық немесе басқа да технологияларды пайдалануда, білім беру мазмұнын өзгертуде, оқу немесе тәрбие процесін ұйымдастыруда т.б.)


4. Өзгерістер тұжырымдамасы (тәсілдері, олардың баламаларынан артықшылықтары және жаңалығы, шектеулері, еңбек сыйымдылығы, тәуекелдер)


5. Өзгерістерді іске асыру шарттары (педагогтің жеке-кәсіби сапасын және ол қол жеткізген кәсібилік деңгейін қоса алғанда)


6. Өзгерістер нәтижесі


7. Ұсынылған инновациялық педагогикалық тәжірибе туралы жарияланымдарIII. Оқытушының инновациялық тәжірибесінің сипаттамасы

Еркін түрде орындалады, оқытушының өзінің инновациялық тәжірибесін 1 бетке дейін деректермен сипаттауы (1800-2000 б.)


IV. Рецензия

Өзгерістердітаратудыңболжамдыауқымы мен формалары


Рецензенттіңтегі, аты, әкесініңаты, оныңбайланыстелефондары, электрондықпоштамекенжайы, пошталықмекенжайыV. Тәжірибеніңақпараттықсипаттамалары **

Инновациялықтәжірибеніңсипаттамасы

Оқыту 

Тәрбиелеу 

Қосымша білім беру

1. Құндылықтар мен құндылықтыбағдарлар
2. Мақсаты мен міндеттері
3. Білім беруді басқару (ОО үшін, оқытушылар мен кураторлар үшін)
4. Білім беру мазмұны
5. Технологиялар, оныңішіндеақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6. Құралдар 
7. Әдістер
8. Ұйымдастыру формалары
9. Білім беру ортасы
10. Ақпараттық-әдістемелік орта
11. Ақпараттық ресурстар
12. Ұйымдастырушылық ресурстар
13. Мотивациялық ресурстар
14. Кадрлық ресурстар (оқуорындарындаіскеасырылатынинновациялардысипаттауүшін)
15. Ғылыми-әдістемелікресурстар (оқу орнына да, оқытушыларүшін де маңызды)
16. Материалдық-техникалықресурстар (оқу орны үшін де, оқытушыларүшін де маңызды)
17. Нормативтік-құқықтықресурстар (оқу орнынада іскеасырылатынинновациялардысипаттауүшін)

«Тәжірибенің ақпараттық сипаттамалары» кестесі тәжірибенің мазмұнын білдіретін білім құрауыштарына сәйкес тәжірибенің мазмұнды сипаттамалары негізінде толтырылады (II тармақ). Оқытушының инновациялық педагогикалық тәжірибесін ұсынған кезде 3, 14, 17 тармақтары толтырылмайды.

Баған тәжірибе мазмұнын білдіретін білім құрамдастарын қамтиды.

Таңдалған ұяшыққа ұсынылған тәжірибенің маңыздылығын құрайтын өзгерістерді көрсететін 3-5 кілт сөзді жазыңыз.


 
 
5-қосымша


«БЕКІТЕМІН»

Сараптамалық кеңес төрайымы

ТАӘ

_______________________                              «____» __________ 20...ж.


_______________________________________________________________________________

(инновациялық педагогикалық тәжірибеге)


ҚОРЫТЫНДЫ


Білім беру ұйымдары:_____________________________________________________________

Авторлар________________________________________________________________________

Тақырыбы_______________________________________________________________________


1.Инновациялық педагогикалық тәжірибенің өзектілігі ________________________________

________________________________________________________________________________

Қорытынды: жұмыстың білім беру ұйымының қажеттіліктеріне, әлеуметтік тапсырысқа, БҰ жұмысындағы елеулі кемшіліктерді жою мүмкіндіктеріне сәйкес келу дәрежесі. Рецензияға қойылатын талаптарды қараңыз. ___________________________________________________


2. Жұмыстың ғылыми-әдістемелік деңгейі:______ _____________________________________

________________________________________________________________________________

Қорытынды: Шығармашылық жаңалық жұмыстың (инновациялық)  әлеуеті. Рецензияға қойылатын талаптарды қараңыз ____________________________________________________


3.Жұмыстың жаңашылдық дәрежесі – білім беруде аналогтардың болуы немесе болмауы:______________________________________________________________________

Қорытынды. Жұмыстың ғылыми-әдістемелік деңгейінің бүкіл мектеп дамуының ғылыми-әдістемелік деңгейіне сәйкестігі. Рецензияға қойылатын талаптарды қараңыз. ________________________________________________________________________________


4.Жұмыстың ғылымилығы:________________________________________________________

Қорытынды: жұмыстың ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету дәрежесі.


5. Ішкі бірлікті бағалау және жұмыстың әдіснамалық негізінің сипаттамасы, оның білім беру ұйымының жалпы даму стратегиясымен байланысы.___________________________________

Қорытынды: жұмыстың әртүрлі элементтерінің тұтастығы, қарама-қайшы еместігі_________


6. Әрбір нәтиженің, ғылыми жағдайдың, жұмыстың тұжырымдары мен қорытындыларының негізділігі мен дәйектілігінің дәрежесі:_______________________________________________

Қорытынды: жұмыстың негізділік және нақтылық дәрежесі.____________________________


7. Жұмыстың практикалық маңыздылығы:___________________________________________

Қорытынды: жұмыстың нәтижелілігін болжау (есептер бойынша немесе сараптамалық жолмен). Резенцияғаталаптардықараңыз. __________________________________________


8. Жұмыстыңаралықжәнеқорытындынәтижелерін (мақалалар, баяндамалар, шығармашылықесептер, оқу-әдістемелікқамтамасызетуменашықсабақтар, әдістемелікқұралдар, ұсынымдаржәне т. б.) ұсынуформалары мен тәсілдері)______________________

Қорытынды: жұмыснәтижелерінұсынудеңгейі _____________________________________


9. Ресімдеуталаптарынасәйкестігі. Жұмыстыңмазмұныбойыншакемшіліктер мен ескертулер_____________________________________________________________________


10. Жұмыстыпайдаланубойыншақорытындылар мен ұсыныстар (апробациялау, қорыту, тарату, жариялау, бекіту, аттестаттау, кемшіліктердіжою, пысықтау, бекітужәнет. б.)СК-ныңжауаптыхатшысы     __________________________                       ТАӘ


 


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель РУМС 

в области среднего образования

Каринова Ш.Т.

________________________

                                                                                  «____» _____________2019


Положение об экспертном совете


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:

1. Закона Республики Казахстан «Об образовании»;

2. Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2016-2019 годы;

1.2. Экспертный Совет (далее ЭС) – создается при Республиканском учебно-методическом совете в области среднего образования (далее - РУМС) для проведения экспертизы инновационного педагогического опыта.

1.3. Экспертиза инновационного педагогического опыта  это комплексная оценка результатов практической работы  педагогических кадров.

1.4. Члены ЭС осуществляют независимую экспертизу опыта практической работы педагогических кадров по направлениям.

1.5. Заседание ЭС проводится не менее 1 раза в квартал, решение оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем экспертного Совета. Экспертное заключение подписываются членами экспертного Совета и экспертом. Решение ЭС принимается большинством (более 70%) голосов присутствующих на заседании. Решение ЭС считается действительными при наличии на заседании не менее 60% его полного состава.

2. Цели и задачи ЭС

2.1. Экспертиза материалов инновационного педагогического опыта казахстанских  учителей.

2.2Задачи ЭС:

2.2.1.Подготовка экспертного заключения по материалам инновационного педагогического опыта учителей.

2.2.2. Изучение педагогической инициативы на предмет определения степени ее новизны, практической значимости и целесообразности в образовании Республики Казахстан.

2.2.3. Экспертиза промежуточных и конечных результатов инновационной деятельности.

3. Основные принципы, методы работы и объекты деятельности экспертного Совета

3.1Принципы:

3.1.1 .Объективность;

3.1.2Гласность, открытость;

3.1.3Коллегиальность;

3.1.4Мобильность и исполнительность.

3.2Методы:

3.2.1. Экспертиза;

3.2.2. Анализ;

3.2.3. Беседа, интервью;

3.2.4. Классификация;

3.2.5. Сравнение;

3.2.6. Обобщение;

3.2.7. Аналогия;

3.2.8. Систематизация;

3.2.9. Рецензирование.

3.3Объекты экспертизы

3.3.1. Материалы инновационного педагогического опыта казахстанских  учителей;

3.3.2Материалы обобщения передового педагогического опыта.

4. Состав ЭС

4.1. ЭС в количестве 31 человек создаетсяиз числа членов РУМС, а также привлечением ученых-педагогов, учителей-практиков, авторитетных специалистов в своих областях знаний.

4.2. Руководит работой ЭС – председатель  РУМС.

В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Совета.

4.3оставэкспертного совета утверждается решением РУМС. Члены РУМС избирают членов совета председателя, заместителя председателя и секретаря ЭС. Информация о создании ЭС размещается на интернет-ресурсе
 
НАО им.И.Алтынсарина в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания решения РУМС.

5. Обязанности членов экспертного совета.

5.1. Председатель и заместитель председателя осуществляют общее руководство и координацию  деятельности экспертного совета, организуют работу по совершенствованию процедуры экспертизы и в целом порядка работы экспертного совета. Возглавляет экспертный Совет председатель или заместитель председателя РУМС. В состав экспертного Совета входят заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Совета.  В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя заседание диссертационного совета не проводится.

5.2. Члены экспертного советазнакомятся с материалами инновационного педагогического опыта учителей и готовят экспертное заключение о степени соответствия материалов. Члены экспертного Советазнакомятся с материалами педагога на рабочем заседании экспертного Совета. Оценивают объективность рецензий, формируют список вопросов по поступившим материалам и передают секретарю ЭС.

5.3.Ответственный секретарь экспертного советарегистрируетпоступающие в экспертный совет заявки и материалы, проверяет их оформление на соответствие требованиям, передаёт их экспертам, принимает от них рецензии,на их основе готовит проекты заключений экспертного совета, формирует повестки дня заседания экспертного совета, ведет протоколы заседаний, готовит заключения и выписки из протоколов заседаний экспертного совета.

5.4. Права и обязанности членов экспертного Совета:

5.4.1. Члены Экспертного Совета и эксперты несут персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации материалов, поступивших на экспертизу. К таковой относятся:

 сведения об авторах и о содержании материалов;

 сведения обо всех этапах прохождения экспертизы.

5.4.2. Эксперты обязаны своевременно сообщать ответственному секретарю экспертного Совета о возникающих в процессе работы ситуациях «конфликта интересов».

5.4.3 Члены ЭС имеют право отказаться от включения в ЭС.

Срок полномочий и составэкспертного Совета утверждается решением РУМС 1 раз в год. Изменения и дополнения к составу и срокам полномочий экспертного Совета, в том числе и внеочередные, вносятся председателем экспертного Совета. При утверждении состава экспертного Совета на новый срок предусматривается ротация.

Члены ЭС:

1) предоставляют объективные, полные и достоверные сведения;

2) не допускают сокрытия данных, относящихся к рассмотрению поступившего материала;

3) реагируют на факты нарушения научной этики;

4) при принятии решения свободны от влияния общественного мнения, одной из сторон или третьих лиц;

5) принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

6) в процессе деятельности не употребляют грубые, оскорбительные выражения, обвинения, наносящие ущерб чести и достоинству других членов ЭС, педагогов. В случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, член ЭС исключается из его состава.

5.5. Вопрос о досрочном выводе члена экспертного Совета может быть поставлен председателем экспертного Совета при систематическом нарушении членом экспертного Совета процедуры работы, невыполнении своих функций, проявлении некомпетентности, проявлении необъективности в ситуации «конфликта интересов» (эксперт является научным руководителем либо соавтором руководителя организации образования, предоставившей материалы на экспертизу).

6. Порядок работы Экспертного совета

6.1. Материалы  принимаются за месяц до заседания экспертного совета по заявлению  первых руководителей управлений образования в бумажном и электронном вариантах в 3-х экземплярах. Все листы должны быть пронумерованы.Материалы, не соответствующие требованиям к оформлениюне регистрируются и подлежат возврату.

Материалы  принимаются на экспертизу  при наличии:

– представлений управлений образования;

– рекомендаций областных учебно-методических советов;

– положительных рецензий учителей школ, ученых ВУЗов, специалистов (методистов) управлений образования.

Памятка по обобщению инновационного педагогического опыта прилагается (Приложение 3).

НАО им.Ы.Алтынсарина обеспечивает наличие компьютерной программы проверки на плагиат.

Апелляция на отрицательное решение ЭС подается педагогом в произвольной форме в течение 1 (одного) месяца со дня решения. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом президента НАО им.И.Алтынсарина создается апелляционная комиссия (далее – комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть рецензенты, соавторы, сотрудники управлений региона, от которого представлена работа.

6.2.Процедура работы экспертного совета:

6.2.1. Первый этап –втечение 2-х недель со дня их регистрации проводится экспертиза материалов практической работы педагогических кадров по направлениям. Итогом первого этапа является экспертное заключение.

6.2.2. Второй этап –рабочеезаседание ЭС по подведению итогов. Итогом второго этапа является решение заседания, оформленное протоколом.

По изданию положительного/отрицательного решения секретарь ЭС формирует аттестационное дело педагога, которое направляется в архив
 
НАО им.И.Алтынсарина в течение 30 (тридцати) календарных дней после решения ЭС на соответствующем заседании. В аттестационном деле педагога прилагаются следующие документы:

1)  заявление педагога (по соответствующей форме);

2) портфолио в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

3) список и копии публикаций по заявленной проблеме;

4) справка Национального центра научно-технической информации по проверке диссертации на использование заявителем заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

5) рецензии (2 рецензии – 1 – от педагога с ученой степенью доктора по профилю (к.п.н., д.п.н.)PhD, от педагога-мастера или педагога высшей/первой категории другого региона);

6)Протокол заседания областного экспертного совета, подписанный председателем и секретарем и заверенный печатью;

7) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);

8) личный листок, заверенный по месту работы кадровой службой.ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ


Приложение 1Председателю РУМС в области среднего образования 

____________________________________________

ФИО учителя________________________________

____________________________________________

адрес ______________________________________

контактный телефон /электронная почта ____________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть на заседании экспертного совета РУМС  мой педагогический опыт работы  по проблеме (теме)________________________________________________________

________________________________________________________________________________

            Соответствующие документы прилагаются. Общее количество страниц _____.


Дата  «___»    ________ 20___г.                                       Подпись_____________________________Приложение 2


п/п

Дата регистра-ции

Наименование материала

Ф.И.О., представившего материал

Роспись и дата сдачи материала

Ф.И.О.

секретаря, принявшего материал

Роспись секретаря и дата приёма материалов

Роспись секретаря и дата возврата отрецензированных материалов

Примечание

(решение ЭС)
Приложение 3


ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕЦЕНЗИИ


Рецензия (рассмотрение, отзыв) – это экспертиза, критический разбор, анализ, оценка нового художественного или научного произведения, опытно-экспериментальной работы, научных проектов, учебных, научно-методических разработок, материалов организаций образования и т.п. далее работы перед их утверждением, защитой, публикацией, апробацией, обобщением и т.п.

В рецензии в развернутом виде и конкретно должны быть освещены следующие моменты:

1. Актуальность работы (концепции, программы, темы исследования или опытно-экспериментальной работы и т.п.) ее связь с общенаучными и общегосударственными приоритетами.

Ее необходимость, своевременность, соответствие потребностям дня.

2.Научно-методический уровень работы:

а) модификационный: модернизация, восстановление утраченного, но уже известного приема, методики, технологии, разработки, системы и т.п.;

б) комбинаторный: интеграция известных элементов в разных сочетаниях, приводящих к новому качеству;

в) радикальный: изобретение принципиально нового, новаторского, не известного ранее.

3.Степень новизны работы:

3.1. Наличие или отсутствие аналогов в системе образования:

а) города /района;

б) области;

в) республики;

г) за рубежом.

3.2. Масштаб, вызываемых ею преобразований (частные – локальные, единичные не связанные между собой; модульные – комплекс частных, связанных между собой; системные – охватывающие всю школу.

4.Научность работы – ее соответствие философии, методологии, психологии новой образовательной парадигмы и последними достижениями педагогической науки и практики.

Направленность на:

а) развитие и воспитание личности учащихся, а не только формирование их ЗУН;

б) сохранение психофизиологического и социального здоровья детей;

в) обеспечение экономической, экологической, этнопедагогической, психологической направленности образовательного процесса;

г) обеспечение соответствия  содержания образования гуманистическим, интеграционным и инновационным подходам и др.;

д) обеспечение соответствия требованиям научности (наличие проблемы, научной гипотезы, гипотетического решения проблемы, проведения научно-обоснованного исследования, сравнение результатов исследования с данными, полученными  до исследования)

5.Оценка внутреннего единства и характеристика методологической основы работы: логичность, взаимосвязь результатов с методологическими основами непротиворечивость их.

6.Степень обоснованности и достоверности каждого результата, научного положения, выводов и заключений работы.

7.Практическая значимость работы – насколько предлагаемая работа позволяет изменить реальное состояние дел в лучшую сторону. Что предлагается для внедрения  в практику.

8. Формы и способы представления (апробации) промежуточных и итоговых результатов работы (статьи, доклады, творческие отчеты, открытые занятия с учебно-методическим обеспечением, методические пособия, рекомендации, диаграммы, таблицы, анализ и др.)

9. Соответствие требованиям к оформлению. Недостатки и замечания по содержанию работы.

10. Выводы и рекомендации по использованию работы (апробировать, обобщить, распространить, опубликовать, утвердить, аттестовать, устранить недостатки, доработать, утвердить и т.п.).


Рецензент:

Должность с указанием

наименования организации,

учёной степени, учёного звания           ______________________ Ф.И.О.

подпись, дата
РЕЦЕНЗИЯ 

На_______________________________________________________________________

(учебную программу, концепцию, программу ОЭР, программу развития, и т.п.)

Организации образования:__________________________________________________

Автор____________________________________________________________________

Тема_____________________________________________________________________

1.Актуальность работы (концепции, программы, темы исследования или опытно-экспериментальной работы и т. п.) ____________________________________________

2. Научно-методический уровень работы:______________________________________

__________________________________________________________________________

3. Степень новизны работы  наличие или отсутствие аналогов в системе образования (города /района,  области, республики, за рубежом):_____________________________

4. Научность работы:_______________________________________________________

5. Оценка внутреннего единства и характеристика методологической основы работы (логичность, взаимосвязь результатов с методологическими основами, непротиворечивость.)_______________________________________________________

__________________________________________________________________________

6.Степень обоснованности и достоверности каждого результата, научного положения, выводов и заключений в работы.

__________________________________________________________________________

7. Практическая значимость работы. __________________________________________

__________________________________________________________________________8. Формы и способы представления промежуточных и итоговых результатов работы:_

__________________________________________________________________________

9. Соответствие требованиям к оформлению. Недостатки и замечания по содержанию работы:___________________________________________________________________

10. Выводы и рекомендации по использованию работы:__________________________

__________________________________________________________________________
Рецензент:

Должность с указанием

наименования организации,

учёной степени, учёного звания _______________ Ф И.О.

                                                                        подпись, дата


Приложение 4


Информационная карта инновационного педагогического опыта

(заполняется представляющей стороной (руководителем МО/ Р(Г)МК/ администрацией/ жюри конкурса)


І. Общие сведения

Ф.И.О. автора опыта

Учебное заведение, в котором работает автор опыта, адрес с индексом

Должность с указанием преподаваемого предмета или выполняемого функционала

Стаж работы в должности


II. Сущностные характеристики опыта

1.Тема инновационного педагогического опыта (ИПО)


2.Источник изменений (противоречия, новые средства обучения, новые условия образовательной деятельности, др.)


3.Идея изменений (в чем сущность ИПО: в использовании образовательных, коммуникационно-информационных или других технологий, в изменении содержания образования, организации учебного или воспитательного процесса, др.)


4.Концепция изменений (способы, их преимущества перед аналогами и новизна, ограничения, трудоемкость, риски)


5.Условия реализации изменений (включая личностно-профессиональные качества педагога и достигнутый им уровень профессионализма)


6.Результат изменений


7.Публикации о представленном инновационном педагогическом опытеIII. Описание инновационного опыта преподавателя

Выполняется в свободной форме, представляет собой фактологическое описание преподавателем своего инновационного опыта объемом до 1 страницы (1800-2000 зн.)


IV. Рецензия

Предполагаемый масштаб и формы распространения изменений


Фамилия, имя, отчество рецензента, его контактные телефоны, адрес электронной почты, почтовый адресV. Информационные характеристики опыта**

Характеристики инновационного опыта

Обучение

Воспитание

Дополнительное

образование

1. Ценности и ценностные ориентации
2. Цели и задачи
3. Управление образованием (как для УЗ, так и для преподавателей и кураторов)
4. Содержание образования
5. Технологии, в том числе ИКТ
6. Средства
7. Методы
8. Организационные формы
9. Образовательная среда
10. Информационно-методическая среда
11. Информационные ресурсы
12. Организационные ресурсы
13. Мотивационные ресурсы
14. Кадровые ресурсы (для характеристики инноваций, реализуемых в учебных заведениях)
15.Научно-методические ресурсы (важны как для УЗ, так и для преподавателей)
16.Материально-технические ресурсы (важны как для УЗ, так и для преподавателей)
17. Нормативно-правовые ресурсы (для характеристики инноваций, реализуемых в УЗ)

Таблица «Информационные характеристики опыта» заполняется на основе сущностных характеристик опыта в соответствии с составляющими образования, которые представляют содержание опыта (п.II). При представлении инновационного педагогического опыта преподавателя не заполняются пп.3,14,17.

Столбец содержит составляющие образования, которые представляют содержание опыта.

В выбранную ячейку впишите 3-5 ключевых слов, отражающих изменения, составляющие сущность представленного опыта.


 
 Приложение 5


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Экспертного Совета

ФИО

_______________________

«____» __________ 20....г.З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На_______________________________________________________________________

(инновационный педагогический опыт)


Организации образования:__________________________________________________

Автора___________________________________________________________________

Тема ____________________________________________________________________


1.Актуальность инновационного педагогического опыта _________________________

__________________________________________________________________________

Вывод: степень соответствия работы потребностям организации образования, социальному заказу, возможностям устранения существенных недостатков в работе ОО. См. требования к рецензии._____________________________________________


2. Научно-методический уровень работы:______________________________________

__________________________________________________________________________

Вывод: Творческая новизна (инновационный) потенциал работы. См. требования к рецензии._________________________________________________________________


3.Степень новизны работы – наличие или отсутствие аналогов в образовании:_______

__________________________________________________________________________

Вывод. Соответствие научно-методического уровня   работы научно-методическому уровню развития всей школы. См. требования к рецензии.________________________


4.Научность работы:________________________________________________________

Вывод: степень научно-методического обеспечения работы.


5.Оценка внутреннего единства и характеристика методологической основы работы, ее связь с общей стратегией развития организации образования.__________________

_________________________________________________________________________

Вывод: целостность, непротиворечивость различных элементов работы____________


6.Степень обоснованности и достоверности каждого результата, научного положения, выводов и заключений работы:

Вывод: степень обоснованности и достоверности работы.________________________


7.Практическая значимость работы:___________________________________________

Вывод: прогноз результативности работы (по отчетам или экспертным путем). См. требования к рецензии.______________________________________________________

8.Формы и способы представления промежуточных и итоговых результатов работы (статьи, доклады, творческие отчеты, открытые занятия с учебно-методическим обеспечением, методические пособия, рекомендации и др.)______________________

Вывод: уровень представления результатов работы _____________________________


9.Соответствие требованиям к оформлению. Недостатки и замечания по содержанию работы:___________________________________________________________________


10. Выводы и рекомендации по использованию работы (апробировать, обобщить, распространить, опубликовать, утвердить, аттестовать, устранить недостатки, доработать, утвердить и т.п.) ________________________________________________Ответственный секретарь ЭС      __________________________                    ФИО

Добавить комментарий

Автору будет очень приятно узнать обратную связь о своей новости.

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Комментариев 0